Loading...
Loading...
Loading...
Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih: 1 Nisan 2024   Erken Kayıt İçin Son Tarih: 10 Şubat 2024   Susesi Kongre Merkezi / Antalya

ekmud2024@valor.com.tr

+90 312 491 88 88

 

ONLINE BİLDİRİBildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 1 Nisan 2024’dir.

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLERİ
Bildiriler, sözel veya poster şeklinde sunulacaktır.

 • Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri ve sunumlar Türkçe,
 • Yurt dışından gönderilecek bildiriler İngilizce olarak hazırlanacaktır.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ:

 • Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan Online Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir.
 • Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri değerlendirme kuruluna gönderilmiş bildirilerde isim değişikliği yapılamaz.
 • Poster ve bildirilerde isim ekleme, çıkarma ve yer değiştirme için etik kurul kararının ibrazı gereklidir.
 • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 1 Nisan 2024’dir. Bildiri özetleri gönderilirken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri gönderilirken kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.
 • Bildiri özeti 350 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri ödülü için değerlendirilmek istenen çalışmalar mutlaka BELİRTİLMELİDİR.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Şekil ve figürler sisteme 300 dpi çözünürlükte yüklenmelidir.
 • Bildiri özetleri derneğimizin yayın organı Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials’da yayınlanacaktır.
 • MJIMA dergisi yazım kurallarına uygun şekilde minimum 5 maksimum 7 referans eklenmesi gereklidir.

Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:

 • Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
 • Sonuç(lar)
 • Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.
Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

Epidemiyoloji:

 • Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
 • Antimikrobiyal direnç epidemiyolojisi
 • Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların epidemiyolojisi Deneysel çalışmalar:
 • Mikrobiyolojik tanı yöntemleri
 • Moleküler tiplendirme
 • Enfeksiyon hastalıklarında diğer tanısal yöntemler
 • Deneysel hayvan çalışmaları
 • Enfeksiyon hastalıklarında

Deneysel antimikrobiyal çalışmaları:

 • Mikobakteriyel duyarlılık
 • Antibakteriyel duyarlılık
 • Antifungal duyarlılık
 • Antiviral duyarlılık
 • Antimikrobiyal direnç mekanizmaları
 • Farmakokinetik/farmakodinamik çalışmalar

Klinik çalışmalar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Mikobakteriyel enfeksiyonlar
 • Viral Hepatitler
 • HIV/AIDS
 • Diğer viral enfeksiyonlar
 • Yapay Zeka
 • Fungal enfeksiyonlar
 • Paraziter enfeksiyonlar
 • Kan dolaşım enfeksiyonları
 • Üriner sistem enfeksiyonları
 • Solunum yolu enfeksiyonları
 • Cilt-yumuşak doku enfeksiyonları
 • Diğer enfeksiyonlar
 • Halk sağlığı ve toplumdan kazanılmış enfeksiyonlar
 • Yeniden ortaya çıkan enfeksiyonlar
 • Seyahat ilişkili enfeksiyonlar
 • Bağışıklığı baskılanmış konakda enfeksiyonlar

Tedavi:

 • Antimikrobiyal kullanımı
 • Antimikrobiyal tedavi
 • Enfeksiyon hastalıklarında antimikrobiyal dışı tedaviler Korunma ve aşılama:
 • Enfeksiyon hastalıklarından korunma ve kemoprofilaksi
 • Aşılama
 • Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda korunma

Korunma ve aşılama:

 • Enfeksiyon hastalıklarından korunma ve kemoprofilaksi
 • Aşılama
 • Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlarda korunma

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış çalışmaların bildirileri ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

 • Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler "SUNULMAYAN BİLDİRİLER" başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.
 • Dernek web sitesinden kongre kitabının online versiyonu ilan edilecektir.
 • Olgu sunumları sözlü bildiri olarak kabul edilmeyecek ancak POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 • Gönderilen bildiri özetleri “Bildiri Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilerek sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecek ve başvuru sırasına göre bildiriyi sunacak olan yazara kongrenin başlamasından en az 1 ay önce sonuç bildirilecektir.
 • Bildirilerin hakemlere kör gidebilmesi için abstrakt metninde çalışmanın hangi merkezde yapıldığının belirtilmemesi önemlidir.
 • Kongreye gönderilen bildiri özetleri “Bildiri Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilir. Bildiri Değerlendirme Komitesi; kongre bilim kurulu, konuşmacı, oturum başkanları ve konusunda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen hakemlerden oluşur.
 • Bildiri Değerlendirme Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve alt alanını değiştirme hakkına sahiptir.
 • Kongreye gönderilen bildiriler bu hakemler tarafından değerlendirilirken iyi puan alan bildiriler sözlü bildiri olarak kabul edilir. Bu puanlar ayrıca ödül sahiplerinin belirlenmesinde de kullanılır.
 • Değerlendirme sonrası kabul edilen bildiriler için bildiriyi sunacak olan yazara bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten "kabul yazısı" e-posta yolu ile gönderilecektir.
 • Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 1 Nisan 2024 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur.

BİLDİRİLERİN SUNULMASI:

 • Sözel ve Poster Bildiri sunum detayları en kısa sürede duyurulacaktır.

TÜRKİYE EKMUD BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • Kongrede sunulan bildiriler arasından “Ödül Jürisi” tarafından seçilecek "özgün araştırma" niteliğinde 3 adet sözel ve 3 adet poster olmak üzere 6 bildiriye "Bildiri Ödülü" verilecektir.
 • Ayrıca Prof. Dr. Hasan Salih Zeki Aksu adına, ailesinin maddi desteğini sağladığı, değerlendirilmesi bilimsel komisyon tarafından yapılan “en başarılı çalışma” ödülü bu yıl beşinci kez verilecektir.
 • Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını mutlaka belirtmek zorundadırlar. Ayrıca adaylar tüm bildiri ödül başvurularında bildirilerini gönderirken aşağıdaki konulara açıklık getirmekle sorumludurlar.
 • İnsanlarla ilgili araştırmalarda en son güncellenen Helsinki Bildirgesine göre etik standartlara özen gösterildiği ve yapılan çalışmaların etik kurul onayı aldığı, hastalardan bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.
 • Deney hayvanları üzerinde yürütülen çalışmalarda ulusal veya uluslararası etik standartlara uygun olarak yürütüldüğü ve Deney Hayvanları Etik Kurulu onayı alındığı belirtilmelidir.
 • Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığı belirtilmelidir.
 • Varsa, çalışmalarda alınan her türlü destek yazılmalıdır.
 • Aşağıda belirtilen nitelikteki çalışmalar ödüle aday olamazlar:
 • Ulusal ya da uluslararası bir dergide kongrenin yapıldığı takvim yılından daha önce yayımlanmış çalışmalar
 • Başka bir sunumda (kongre ya da sempozyum) daha önce ödül almış olan çalışmalar
 • Yurt dışında yapılmış veya esas yöntemin yurt dışında gerçekleştirildiği çalışmalar

ÖDÜL SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ

 • Ödüle hak kazanan bildiriler “Ödül Jürisi” tarafından belirlenir. Ödül jürisi, biri EKMUD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, çalışmaları ile kendilerini kanıtlamış 7 üyeden oluşur. Jüri üyelerini Yönetim Kurulu belirler. Yönetim Kurulu üyesi bir kişi “Jüri Sekreteri” olarak görev alır. Jüri üyeleri bildiri ödüllerinin tümünü değerlendirip karara bağlamakla mükelleftirler.
 • Ödüle başvuran ve kongrede sunulmak üzere kabul edilen, “Bildiri Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilmiş ve ortalama 10 üzerinden 7 puan almış tüm bildiri özetleri, kongre tarihinden en geç 15 gün önce jüri üyelerine ulaştırılır. Her bir üye, bildiri özetlerinin ön değerlendirmesinden sonra kongredeki sunumu (poster veya sözel) değerlendirerek her bir çalışmayı puanlandırır. Jüri üyeleri jüri sekreterinin belirlediği gün ve saatte (en geç kongrenin gala günü) bir araya gelerek ödül adayları üzerinde tartışır ve ödüle hak kazanan bildirileri belirler.
 • Jüri sekreteri bu değerlendirme sonucunu kongre sekreterine iletir. Ödül sahipleri kongrenin gala gecesinde açıklanır ve ödülleri verilir.
 • Jüri üyeleri, yazarlar arasında kendilerinin de bulunduğu, ya da kendi birimlerinde yapılmış çalışmaları değerlendiremez.

ORGANİZASYON SEKRETARYASI

valor-logo

Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi 576. Sokak Oran / Ankara

ekmud2024@valor.com.tr

+90 312 491 88 88

BİLİMSEL SEKRETARYA
logo

Bukres Sok.No:3/7 06680 Kavaklıdere / Ankara

trekmud@gmail.com

0312 467 67 45

SOSYAL MEDYA

© Tüm Hakları Valör Kongre Organizasyonları'na aittir.